Názory podněty a připomínky

Pokud nám chcete sdělit podnět, stížnost nebo pochvalu, můžete tak učinit:

 • klient,
 • zákonný zástupce klienta,
 • osoba blízká v případě, že klient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 • osoba zmocněná klientem.

Podatel má povinnost prokázat svoji totožnost a skutečnost, že je stěžovatelem dle § 93 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

 1. Ústní stížnost lze podat řediteli domova SENMED, ošetřujícímu lékaři nebo jinému vedoucímu zaměstnanci. Mimo pracovní dobu službu mající zdravotní sestře. Bude proveden stručný záznam o ústní stížnosti, který stvrdí stěžovatel svým podpisem. Stěžovatel si může dodat ke stížnosti vlastní popis události.
 2. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je schránka umístěná v budově SENMED nebo kancelář vrchní sestry.

  Stížnost lze zaslat písemně poštou na adresu:

  Domov pro seniory SENMED
  MUDr. Petr Myšák, MBA, ředitel
  Dělnická č.p. 109
  435 13 Meziboří

  Nebo

  Medicína Litvínov s.r.o.
  p. Karel Sitte, jednatel
  Podkrušnohorská č.p. 1596
  436 01 Litvínov

 3. Písemnou stížnost lze podat i v elektronické podobě na adresu:
  info@medicina-litvinov.cz
  do datové schránky: 8awkyzx

Písemná stížnost by měla obsahovat:

 • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, email adresa),
 • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení názvů pracovišť popřípadě i jmen osob, kterých se stížnost týká,
 • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Přijetí stížnosti potvrdíme stěžovateli dopisem, emailem nebo telefonicky do 5 dnů od jejího doručení, s uvedením lhůty, v níž bude stížnost vyřízena.

Prošetřujeme všechny podané stížnosti. Stížnosti, u nichž nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřízeny jako stížnosti anonymní (stěžovatel obdrží základní informaci, že proběhlo šetření, ale bez závěrečného výsledku).

Pokud osoba, která podala stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Pokud jste s naší prací byli spokojeni, budeme rádi, když nás o tom rovněž budete informovat písemně na stejná podací místa.

Děkujeme.